ESF projekt: "Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas"

Projekti eesmärk on koduteenuse väljaarendamine Viimsi vallas, mille osutamise abil luuakse kõrvalabi vajavatele isikutele võimalus iseseisvalt kodus toime tulla ning nende hoolduskoormusega lähedastele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks või töö säilitamiseks. Samuti on projekti eesmärgiks tuua Eestis uus lähenemine, sotsiaalse suunamise teenus, mis pakub võimalust ennetada erivajadustega ja eakate inimeste toimetulekuraskuste tekkimist ja nende sotsiaalsesse isolatsiooni jäämist ning soodustab esmatasandi tervishoiuteenuse ja hoolekandeteenuste integratsiooni.

Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast sotsiaalteenuste arengut Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega lähedase võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb omavalitsuse võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust (ööpäevaringne üldhoolekandeteenus), mille tarbeks seadusjärgsetel ülalpidamiskohustusega isikutel majanduslikud vahendid teenuse eest tasumiseks puuduvad ning olukorra tulemusel on sunnitud hoolduskoormuse kandja oma hooldust vajava lähedasega koduseks jääma.

Projektis planeeritud tegevuste tulemusel pakutakse koduteenust kahe aasta jooksul vähemalt 30-le inimesele ja piloteeritakse sotsiaalse suunamise teenust vähemalt 100-l. Lisaks kvaliteetse koduteenuse ja sotsiaalse suunamise teenuse väljaarendamisele on projekti eesmärgiks katsetada ka koduandurite süsteemi. Projekti käigus piloteeritakse ühe ja kahe anduriga süsteemi kokku 20 eaka kodus. Läbiviidav piloot annab võimaluse koguda esmast tagasiside rakendatava süsteemi kohta ja kujundada toimiva teenuse, mida KOV saab edaspidi selge mehhanismi ja rahastusskeemi alusel kõigile Viimsi eakatele koduteenuse osana pakkuda.

Projekti raames on alates 2022 aasta sügisest Viimsi Hoolekandekeskuses tööl heaolu koordinaator.

Heaolu koordinaator on ühendav isik tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkondade vahel.

Heaolu koordinaatori juurde suunab kliendi perearst või pereõde. Koordinaatori ülesanne on koostöös kliendiga välja selgitada just temale sobivad aktiveerivad tegevused sotsiaalvaldkonnas. Samuti saab koordinaatorilt infot muude sotsiaalvaldkonna teenuste kohta. Kliendile koostatakse sotsiaalne suunamiskiri sobivatele teenustele koos info ja kontaktidega.  Vajadusel aitab koordinaator kliendil hoolekandekeskusega tutvuda, et teenusele liikumine oleks sujuvam.

Teenuse eesmärk on klientide elukvaliteedi tõstmine ning iseseisva toimetuleku parandamine.

Selle teenuse arendamisega tegeleb keskus koos vallavalitsusega läbi Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“ alates 2022. aastast

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!