Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on kohalik omavalitsus kohustatud osutama 13 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid. Viimsi vallas on hoolekandeteenuste osutamine korraldatud ühelt poolt läbi valla sotsiaal – ja tervishoiuosakonna, aga alates 2021.aasast ka läbi Viimsi Hoolekandekeskuse. Järgnevalt on kirjeldatud teenused, mille osutamist korraldab/hakkab korraldama edaspidi Viimsi Hoolekandekeskus valla haldusotsuse alusel:

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on mõeldud inimesele, kes vajab sotsiaalsete, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma igapäevaelus olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese suurema iseseisvuse arendamises juhendamise ja motiveerimise kaudu.

Loe lisaks

Päevahoiuteenus

Teenuse raames pakutakse kodus elavatele eaktele päevahoiu võimalust, kus tegevusjuhendaja abiga toetatakse ja säilitatakse eaka toimetulekut igapäevaeluga võimalikult tavapärases keskkonnas.

Teenuse osutamisel tagatakse eakale järelevalve, seisundi jälgimine, toetus ja abi vajalike toimingute sooritamisel. Vastavalt võimetele kaasatakse eakas aktiveerivatesse huvi-ja loovtegevustesse, võimlemis-ja liikumistegevustesse ning tagatakse puhkeaeg.

Toitlustuse võimaldamine 1x päevas (lisatasu eest). Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiuteenusele lähedaste või hooldajate poolt. Vajadusel võtab eakas kaasa oma ravimid ja  hooldusvahendid.

Teenuse eesmärgiks on toetada ja säilitada eaka toimetulekut, vähendada lähedaste hoolduskoormust ja anda pereliikmetele võimalus jätakata töötamist ja edasi lükata eaka paigutumisvajadust üldhooldusteenusele.

Päevahoiuteenust pakutakse Viimsi Hoolekandekeskuses aadressil Kesk tee 1, Haabneeme, üldjuhul

E – R kella 8.00- 17.00. Teenust on võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel nädalas ja/või osadel tundidel tööpäevas, lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.

Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavad mäluhäiretega eakad.

Teenus on Viimsi valla elanikule tasuta.

Eaka suunab päevahoiu teenusele vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond.

Taotlused Viimsi vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond: Margit Stern, margit.stern@viimsivv.ee, tel 6028857. Sandra Hommuk-Silla sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee, tel 6028825

Tule ja tutvu teenusega kohapeal: Reet Aljas, reet.aljas@viimsihoolekandekeskus.ee, 56480649

Kontakt päevahoius:  56280355 tegevusjuhendajad: Ene Kildemaa, Maire Mölder

Loe lisaks

Koduteenus

Koduteenus on suunatud inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda. Näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms.

Loe lisaks

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Loe lisaks

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!